Geschäftsnummer94.8215
GeschäftstypAnzug
TitelAnzug Peter Bachmann betreffend § 51 Umweltschutzgesetz (USG BS)
Beginn09.02.1994
Status Abgeschlossen

Dokumente

DokumentnummerDatumTitel
06.02.1996Schreiben 0781
[nur in Papierform verfügbar]

Vorgänge

BeschlussnummerSitzung vomProtokollvermerk
94/10/47.07G
[nur in Papierform verfügbar]
16.03.1994UEB an RR
96/16/20G17.04.1996ERL

Zurückspringen zu: Sprungnavigation