Geschäftsnummer95.8606
GeschäftstypAnzug
TitelAnzug Dr. Peter Aebersold betreffend Halbgefangenschaft
Beginn15.03.1995
Status Abgeschlossen

Dokumente

DokumentnummerDatumTitel
15.04.1997Schreiben 0030
[nur in Papierform verfügbar]
08.02.2000Schreiben 0527
[nur in Papierform verfügbar]

Vorgänge

BeschlussnummerSitzung vomProtokollvermerk
95/17/32.05G
[nur in Papierform verfügbar]
26.04.1995UEB an RR
97/20/32bG21.05.1997STL an RR
00/15/28G12.04.2000ERL

Zurückspringen zu: Sprungnavigation